Algemene leveringsvoorwaarden

Inhoudsopgave:

Artikel​ ​​ ​​ ​1​ ​-​ ​Definities
Artikel​ ​​ ​​ ​2​ ​-​ ​Identiteit​ ​van​ ​de​ ​ondernemer
Artikel​ ​​ ​​ ​3​ ​-​ ​Toepasselijkheid
Artikel​ ​​ ​​ ​4​ ​-​ ​Het​ ​aanbod
Artikel​ ​​ ​​ ​5​ ​-​ ​De​ ​overeenkomst
Artikel​ ​​ ​​ ​6​ ​-​ ​Herroepingsrecht
Artikel​ ​​ ​​ ​7​ ​-​ ​Kosten​ ​in​ ​geval​ ​van​ ​herroeping
Artikel​ ​​ ​​ ​8​ ​-​ ​Uitsluiting​ ​herroepingsrecht
Artikel​ ​​ ​​ ​9​ ​-​ ​De​ ​prijs
Artikel​ ​10​ ​-​ ​Conformiteit​ ​en​ ​garantie
Artikel​ ​11​ ​-​ ​Levering​ ​en​ ​uitvoering
Artikel​ ​12​ ​-​ ​Duurtransacties:​ ​duur,​ ​opzegging​ ​en​ ​verlenging Artikel​ ​13​ ​-​ ​Betaling
Artikel​ ​14​ ​-​ ​Klachtenregeling
Artikel​ ​15​ ​-​ ​Geschillen
Artikel​ ​16​ ​-​ ​Aanvullende​ ​of​ ​afwijkende​ ​bepalingen

Artikel​ ​1​ ​-​ ​Definities
In​ ​deze​ ​voorwaarden​ ​wordt​ ​verstaan​ ​onder:
Bedenktijd​:​ ​de​ ​termijn​ ​waarbinnen​ ​de​ ​consument​ ​gebruik​ ​kan​ ​maken​ ​van​ ​zijn​ ​herroepingsrecht;
Consument​:​ ​de​ ​natuurlijke​ ​persoon​ ​die​ ​niet​ ​handelt​ ​in​ ​de​ ​uitoefening​ ​van​ ​beroep​ ​of​ ​bedrijf​ ​en​ ​een overeenkomst​ ​op​ ​afstand​ ​aangaat​ ​met​ ​de​ ​ondernemer;
Dag​:​ ​kalenderdag;
Duurtransactie​:​ ​een​ ​overeenkomst​ ​op​ ​afstand​ ​met​ ​betrekking​ ​tot​ ​een​ ​reeks​ ​van​ ​producten​ ​en/of​ ​diensten, waarvan​ ​de​ ​leverings-​ ​en/of​ ​afnameverplichting​ ​in​ ​de​ ​tijd​ ​is​ ​gespreid;
Duurzame​ ​gegevensdrager​:​ ​elk​ ​middel​ ​dat​ ​de​ ​consument​ ​of​ ​ondernemer​ ​in​ ​staat​ ​stelt​ ​om​ ​informatie​ ​die​ ​aan hem​ ​persoonlijk​ ​is​ ​gericht,​ ​op​ ​te​ ​slaan​ ​op​ ​een​ ​manier​ ​die​ ​toekomstige​ ​raadpleging​ ​en​ ​ongewijzigde​ ​reproductie van​ ​de​ ​opgeslagen​ ​informatie​ ​mogelijk​ ​maakt.
Herroepingsrecht​:​ ​de​ ​mogelijkheid​ ​voor​ ​de​ ​consument​ ​om​ ​binnen​ ​de​ ​bedenktijd​ ​af​ ​te​ ​zien​ ​van​ ​de overeenkomst​ ​op​ ​afstand;
Modelformulier​:​ ​het​ ​modelformulier​ ​voor​ ​herroeping​ ​die​ ​de​ ​ondernemer​ ​ter​ ​beschikking​ ​stelt​ ​die​ ​een consument​ ​kan​ ​invullen​ ​wanneer​ ​hij​ ​gebruik​ ​wil​ ​maken​ ​van​ ​zijn​ ​herroepingsrecht.
Ondernemer​:​ ​de​ ​natuurlijke​ ​of​ ​rechtspersoon​ ​die​ ​producten​ ​en/of​ ​diensten​ ​op​ ​afstand​ ​aan​ ​consumenten aanbiedt;
Overeenkomst​ ​op​ ​afstand​:​ ​een​ ​overeenkomst​ ​waarbij​ ​in​ ​het​ ​kader​ ​van​ ​een​ ​door​ ​de​ ​ondernemer georganiseerd​ ​systeem​ ​voor​ ​verkoop​ ​op​ ​afstand​ ​van​ ​producten​ ​en/of​ ​diensten,​ ​tot​ ​en​ ​met​ ​het​ ​sluiten​ ​van​ ​de overeenkomst​ ​uitsluitend​ ​gebruik​ ​gemaakt​ ​wordt​ ​van​ ​één​ ​of​ ​meer​ ​technieken​ ​voor​ ​communicatie​ ​op​ ​afstand; Techniek​ ​voor​ ​communicatie​ ​op​ ​afstand​:​ ​middel​ ​dat​ ​kan​ ​worden​ ​gebruikt​ ​voor​ ​het​ ​sluiten​ ​van​ ​een overeenkomst,​ ​zonder​ ​dat​ ​consument​ ​en​ ​ondernemer​ ​gelijktijdig​ ​in​ ​dezelfde​ ​ruimte​ ​zijn​ ​samengekomen. Algemene​ ​Voorwaarden​:​ ​de​ ​onderhavige​ ​Algemene​ ​Voorwaarden​ ​van​ ​de​ ​ondernemer.

Artikel​ ​2​ ​-​ ​Identiteit​ ​van​ ​de​ ​ondernemer

Slijterij express
Troubadourlaan 238
3194 HL Hoogvliet Rotterdam
E-mailadres: Info@slijterijexpress.nl

Indien​ ​de​ ​activiteit​ ​van​ ​de​ ​ondernemer​ ​is​ ​onderworpen​ ​aan​ ​een​ ​relevant​ ​vergunningstelsel:​ ​de gegevens​ ​over​ ​de​ ​toezichthoudende​ ​autoriteit:

Indien​ ​de​ ​ondernemer​ ​een​ ​gereglementeerd​ ​beroep​ ​uitoefent:
de​ ​beroepsvereniging​ ​of​ ​-organisatie​ ​waarbij​ ​hij​ ​is​ ​aangesloten;
de​ ​beroepstitel,​ ​de​ ​plaats​ ​in​ ​de​ ​EU​ ​of​ ​de​ ​Europese​ ​Economische​ ​Ruimte​ ​waar​ ​deze​ ​is​ ​toegekend;
een​ ​verwijzing​ ​naar​ ​de​ ​beroepsregels​ ​die​ ​in​ ​Nederland​ ​van​ ​toepassing​ ​zijn​ ​en​ ​aanwijzingen​ ​waar​ ​en​ ​hoe​ ​deze beroepsregels​ ​toegankelijk​ ​zijn.

Artikel​ ​3​ ​-​ ​Toepasselijkheid
Deze​ ​algemene​ ​voorwaarden​ ​zijn​ ​van​ ​toepassing​ ​op​ ​elk​ ​aanbod​ ​van​ ​de​ ​ondernemer​ ​en​ ​op​ ​elke​ ​tot​ ​stand gekomen​ ​overeenkomst​ ​op​ ​afstand​ ​en​ ​bestellingen​ ​tussen​ ​ondernemer​ ​en​ ​consument.
Voordat​ ​de​ ​overeenkomst​ ​op​ ​afstand​ ​wordt​ ​gesloten,​ ​wordt​ ​de​ ​tekst​ ​van​ ​deze​ ​algemene​ ​voorwaarden​ ​aan​ ​de consument​ ​beschikbaar​ ​gesteld.​ ​Indien​ ​dit​ ​redelijkerwijs​ ​niet​ ​mogelijk​ ​is,​ ​zal​ ​voordat​ ​de​ ​overeenkomst​ ​op afstand​ ​wordt​ ​gesloten,​ ​worden​ ​aangegeven​ ​dat​ ​de​ ​algemene​ ​voorwaarden​ ​bij​ ​de​ ​ondernemer​ ​zijn​ ​in​ ​te​ ​zien en​ ​zij​ ​op​ ​verzoek​ ​van​ ​de​ ​consument​ ​zo​ ​spoedig​ ​mogelijk​ ​kosteloos​ ​worden​ ​toegezonden.
Indien​ ​de​ ​overeenkomst​ ​op​ ​afstand​ ​elektronisch​ ​wordt​ ​gesloten,​ ​kan​ ​in​ ​afwijking​ ​van​ ​het​ ​vorige​ ​lid​ ​en​ ​voordat de​ ​overeenkomst​ ​op​ ​afstand​ ​wordt​ ​gesloten,​ ​de​ ​tekst​ ​van​ ​deze​ ​algemene​ ​voorwaarden​ ​langs​ ​elektronische weg​ ​aan​ ​de​ ​consument​ ​ter​ ​beschikking​ ​worden​ ​gesteld​ ​op​ ​zodanige​ ​wijze​ ​dat​ ​deze​ ​door​ ​de​ ​consument​ ​op​ ​een eenvoudige​ ​manier​ ​kan​ ​worden​ ​opgeslagen​ ​op​ ​een​ ​duurzame​ ​gegevensdrager.​ ​Indien​ ​dit​ ​redelijkerwijs​ ​niet mogelijk​ ​is,​ ​zal​ ​voordat​ ​de​ ​overeenkomst​ ​op​ ​afstand​ ​wordt​ ​gesloten,​ ​worden​ ​aangegeven​ ​waar​ ​van​ ​de algemene​ ​voorwaarden​ ​langs​ ​elektronische​ ​weg​ ​kan​ ​worden​ ​kennisgenomen​ ​en​ ​dat​ ​zij​ ​op​ ​verzoek​ ​van​ ​de consument​ ​langs​ ​elektronische​ ​weg​ ​of​ ​op​ ​andere​ ​wijze​ ​kosteloos​ ​zullen​ ​worden​ ​toegezonden.
Voor​ ​het​ ​geval​ ​dat​ ​naast​ ​deze​ ​algemene​ ​voorwaarden​ ​tevens​ ​specifieke​ ​product-​ ​of​ ​dienstenvoorwaarden​ ​van toepassing​ ​zijn,​ ​is​ ​het​ ​tweede​ ​en​ ​derde​ ​lid​ ​van​ ​overeenkomstige​ ​toepassing​ ​en​ ​kan​ ​de​ ​consument​ ​zich​ ​in​ ​geval van​ ​tegenstrijdige​ ​algemene​ ​voorwaarden​ ​steeds​ ​beroepen​ ​op​ ​de​ ​toepasselijke​ ​bepaling​ ​die​ ​voor​ ​hem​ ​het meest​ ​gunstig​ ​is.
Indien​ ​één​ ​of​ ​meerdere​ ​bepalingen​ ​in​ ​deze​ ​algemene​ ​voorwaarden​ ​op​ ​enig​ ​moment​ ​geheel​ ​of​ ​gedeeltelijk nietig​ ​zijn​ ​of​ ​vernietigd​ ​worden,​ ​dan​ ​blijft​ ​de​ ​overeenkomst​ ​en​ ​deze​ ​voorwaarden​ ​voor​ ​het​ ​overige​ ​in​ ​stand​ ​en zal​ ​de​ ​betreffende​ ​bepaling​ ​in​ ​onderling​ ​overleg​ ​onverwijld​ ​vervangen​ ​worden​ ​door​ ​een​ ​bepaling​ ​dat​ ​de strekking​ ​van​ ​het​ ​oorspronkelijke​ ​zoveel​ ​mogelijk​ ​benaderd.
Situaties​ ​die​ ​niet​ ​in​ ​deze​ ​algemene​ ​voorwaarden​ ​zijn​ ​geregeld,​ ​dienen​ ​te​ ​worden​ ​beoordeeld​ ​‘naar​ ​de​ ​geest’ van​ ​deze​ ​algemene​ ​voorwaarden.
Onduidelijkheden​ ​over​ ​de​ ​uitleg​ ​of​ ​inhoud​ ​van​ ​één​ ​of​ ​meerdere​ ​bepalingen​ ​van​ ​onze​ ​voorwaarden,​ ​dienen uitgelegd​ ​te​ ​worden​ ​‘naar​ ​de​ ​geest’​ ​van​ ​deze​ ​algemene​ ​voorwaarden.

Artikel​ ​4​ ​-​ ​Het​ ​aanbod
Indien​ ​een​ ​aanbod​ ​een​ ​beperkte​ ​geldigheidsduur​ ​heeft​ ​of​ ​onder​ ​voorwaarden​ ​geschiedt,​ ​wordt​ ​dit​ ​nadrukkelijk in​ ​het​ ​aanbod​ ​vermeld.
Het​ ​aanbod​ ​is​ ​vrijblijvend.​ ​De​ ​ondernemer​ ​is​ ​gerechtigd​ ​het​ ​aanbod​ ​te​ ​wijzigen​ ​en​ ​aan​ ​te​ ​passen.
Het​ ​aanbod​ ​bevat​ ​een​ ​volledige​ ​en​ ​nauwkeurige​ ​omschrijving​ ​van​ ​de​ ​aangeboden​ ​producten​ ​en/of​ ​diensten. De​ ​beschrijving​ ​is​ ​voldoende​ ​gedetailleerd​ ​om​ ​een​ ​goede​ ​beoordeling​ ​van​ ​het​ ​aanbod​ ​door​ ​de​ ​consument mogelijk​ ​te​ ​maken.​ ​Als​ ​de​ ​ondernemer​ ​gebruik​ ​maakt​ ​van​ ​afbeeldingen​ ​zijn​ ​deze​ ​een​ ​waarheidsgetrouwe weergave​ ​van​ ​de​ ​aangeboden​ ​producten​ ​en/of​ ​diensten.​ ​Kennelijke​ ​vergissingen​ ​of​ ​kennelijke​ ​fouten​ ​in​ ​het aanbod​ ​binden​ ​de​ ​ondernemer​ ​niet.
Alle​ ​afbeeldingen,​ ​specificaties​ ​gegevens​ ​in​ ​het​ ​aanbod​ ​zijn​ ​indicatie​ ​en​ ​kunnen​ ​geen​ ​aanleiding​ ​zijn​ ​tot schadevergoeding​ ​of​ ​ontbinding​ ​van​ ​de​ ​overeenkomst.
Afbeeldingen​ ​bij​ ​producten​ ​zijn​ ​een​ ​waarheidsgetrouwe​ ​weergave​ ​van​ ​de​ ​aangeboden​ ​producten. Ondernemer​ ​kan​ ​niet​ ​garanderen​ ​dat​ ​de​ ​weergegeven​ ​kleuren​ ​exact​ ​overeenkomen​ ​met​ ​de​ ​echte​ ​kleuren​ ​van de​ ​producten.
Elk​ ​aanbod​ ​bevat​ ​zodanige​ ​informatie,​ ​dat​ ​voor​ ​de​ ​consument​ ​duidelijk​ ​is​ ​wat​ ​de​ ​rechten​ ​en​ ​verplichtingen zijn,​ ​die​ ​aan​ ​de​ ​aanvaarding​ ​van​ ​het​ ​aanbod​ ​zijn​ ​verbonden.​ ​Dit​ ​betreft​ ​in​ ​het​ ​bijzonder:
de​ ​prijs​ ​inclusief​ ​belastingen;
de​ ​eventuele​ ​kosten​ ​van​ ​verzending;
de​ ​wijze​ ​waarop​ ​de​ ​overeenkomst​ ​tot​ ​stand​ ​zal​ ​komen​ ​en​ ​welke​ ​handelingen​ ​daarvoor​ ​nodig​ ​zijn;
het​ ​al​ ​dan​ ​niet​ ​van​ ​toepassing​ ​zijn​ ​van​ ​het​ ​herroepingsrecht;
de​ ​wijze​ ​van​ ​betaling,​ ​aflevering​ ​en​ ​uitvoering​ ​van​ ​de​ ​overeenkomst;
de​ ​termijn​ ​voor​ ​aanvaarding​ ​van​ ​het​ ​aanbod,​ ​dan​ ​wel​ ​de​ ​termijn​ ​waarbinnen​ ​de​ ​ondernemer​ ​de​ ​prijs garandeert;
de​ ​hoogte​ ​van​ ​het​ ​tarief​ ​voor​ ​communicatie​ ​op​ ​afstand​ ​indien​ ​de​ ​kosten​ ​van​ ​het​ ​gebruik​ ​van​ ​de​ ​techniek​ ​voor communicatie​ ​op​ ​afstand​ ​worden​ ​berekend​ ​op​ ​een​ ​andere​ ​grondslag​ ​dan​ ​het​ ​reguliere​ ​basistarief​ ​voor​ ​het gebruikte​ ​communicatiemiddel;
of​ ​de​ ​overeenkomst​ ​na​ ​de​ ​totstandkoming​ ​wordt​ ​gearchiveerd,​ ​en​ ​zo​ ​ja​ ​op​ ​welke​ ​wijze​ ​deze​ ​voor​ ​de consument​ ​te​ ​raadplegen​ ​is;
de​ ​manier​ ​waarop​ ​de​ ​consument,​ ​voor​ ​het​ ​sluiten​ ​van​ ​de​ ​overeenkomst,​ ​de​ ​door​ ​hem​ ​in​ ​het​ ​kader​ ​van​ ​de overeenkomst​ ​verstrekte​ ​gegevens​ ​kan​ ​controleren​ ​en​ ​indien​ ​gewenst​ ​herstellen;
de​ ​eventuele​ ​andere​ ​talen​ ​waarin,​ ​naast​ ​het​ ​Nederlands,​ ​de​ ​overeenkomst​ ​kan​ ​worden​ ​gesloten;
de​ ​gedragscodes​ ​waaraan​ ​de​ ​ondernemer​ ​zich​ ​heeft​ ​onderworpen​ ​en​ ​de​ ​wijze​ ​waarop​ ​de​ ​consument​ ​deze gedragscodes​ ​langs​ ​elektronische​ ​weg​ ​kan​ ​raadplegen;​ ​en
de​ ​minimale​ ​duur​ ​van​ ​de​ ​overeenkomst​ ​op​ ​afstand​ ​in​ ​geval​ ​van​ ​een​ ​duurtransactie.
Optioneel:​ ​beschikbare​ ​maten,​ ​kleuren,​ ​soort​ ​materialen.

Artikel​ ​5​ ​-​ ​De​ ​overeenkomst
De​ ​overeenkomst​ ​komt,​ ​onder​ ​voorbehoud​ ​van​ ​het​ ​bepaalde​ ​in​ ​lid​ ​4,​ ​tot​ ​stand​ ​op​ ​het​ ​moment​ ​van aanvaarding​ ​door​ ​de​ ​consument​ ​van​ ​het​ ​aanbod​ ​en​ ​het​ ​voldoen​ ​aan​ ​de​ ​daarbij​ ​gestelde​ ​voorwaarden.
Indien​ ​de​ ​consument​ ​het​ ​aanbod​ ​langs​ ​elektronische​ ​weg​ ​heeft​ ​aanvaard,​ ​bevestigt​ ​de​ ​ondernemer​ ​onverwijld langs​ ​elektronische​ ​weg​ ​de​ ​ontvangst​ ​van​ ​de​ ​aanvaarding​ ​van​ ​het​ ​aanbod.​ ​Zolang​ ​de​ ​ontvangst​ ​van​ ​deze aanvaarding​ ​niet​ ​door​ ​de​ ​ondernemer​ ​is​ ​bevestigd,​ ​kan​ ​de​ ​consument​ ​de​ ​overeenkomst​ ​ontbinden.
Indien​ ​de​ ​overeenkomst​ ​elektronisch​ ​tot​ ​stand​ ​komt,​ ​treft​ ​de​ ​ondernemer​ ​passende​ ​technische​ ​en organisatorische​ ​maatregelen​ ​ter​ ​beveiliging​ ​van​ ​de​ ​elektronische​ ​overdracht​ ​van​ ​data​ ​en​ ​zorgt​ ​hij​ ​voor​ ​een veilige​ ​webomgeving.​ ​Indien​ ​de​ ​consument​ ​elektronisch​ ​kan​ ​betalen,​ ​zal​ ​de​ ​ondernemer​ ​daartoe​ ​passende veiligheidsmaatregelen​ ​in​ ​acht​ ​nemen.
De​ ​ondernemer​ ​kan​ ​zich​ ​-​ ​binnen​ ​wettelijke​ ​kaders​ ​-​ ​op​ ​de​ ​hoogte​ ​stellen​ ​of​ ​de​ ​consument​ ​aan​ ​zijn betalingsverplichtingen​ ​kan​ ​voldoen,​ ​evenals​ ​van​ ​al​ ​die​ ​feiten​ ​en​ ​factoren​ ​die​ ​van​ ​belang​ ​zijn​ ​voor​ ​een verantwoord​ ​aangaan​ ​van​ ​de​ ​overeenkomst​ ​op​ ​afstand.​ ​Indien​ ​de​ ​ondernemer​ ​op​ ​grond​ ​van​ ​dit​ ​onderzoek goede​ ​gronden​ ​heeft​ ​om​ ​de​ ​overeenkomst​ ​niet​ ​aan​ ​te​ ​gaan,​ ​is​ ​hij​ ​gerechtigd​ ​gemotiveerd​ ​een​ ​bestelling​ ​of aanvraag​ ​te​ ​weigeren​ ​of​ ​aan​ ​de​ ​uitvoering​ ​bijzondere​ ​voorwaarden​ ​te​ ​verbinden.
De​ ​ondernemer​ ​zal​ ​bij​ ​het​ ​product​ ​of​ ​dienst​ ​aan​ ​de​ ​consument​ ​de​ ​volgende​ ​informatie,​ ​schriftelijk​ ​of​ ​op zodanige​ ​wijze​ ​dat​ ​deze​ ​door​ ​de​ ​consument​ ​op​ ​een​ ​toegankelijke​ ​manier​ ​kan​ ​worden​ ​opgeslagen​ ​op​ ​een duurzame​ ​gegevensdrager,​ ​meesturen:

a.​ ​het​ ​bezoekadres​ ​van​ ​de​ ​vestiging​ ​van​ ​de​ ​ondernemer​ ​waar​ ​de​ ​consument​ ​met​ ​klachten​ ​terecht​ ​kan; b.​ ​de​ ​voorwaarden​ ​waaronder​ ​en​ ​de​ ​wijze​ ​waarop​ ​de​ ​consument​ ​van​ ​het​ ​herroepingsrecht​ ​gebruik​ ​kan maken,​ ​dan​ ​wel​ ​een​ ​duidelijke​ ​melding​ ​inzake​ ​het​ ​uitgesloten​ ​zijn​ ​van​ ​het​ ​herroepingsrecht;
c.​ ​de​ ​informatie​ ​over​ ​garanties​ ​en​ ​bestaande​ ​service​ ​na​ ​aankoop;

d.​ ​de​ ​in​ ​artikel​ ​4​ ​lid​ ​3​ ​van​ ​deze​ ​voorwaarden​ ​opgenomen​ ​gegevens,​ ​tenzij​ ​de​ ​ondernemer​ ​deze​ ​gegevens​ ​al aan​ ​de​ ​consument​ ​heeft​ ​verstrekt​ ​vóór​ ​de​ ​uitvoering​ ​van​ ​de​ ​overeenkomst;
e.​ ​de​ ​vereisten​ ​voor​ ​opzegging​ ​van​ ​de​ ​overeenkomst​ ​indien​ ​de​ ​overeenkomst​ ​een​ ​duur​ ​heeft​ ​van​ ​meer​ ​dan één​ ​jaar​ ​of​ ​van​ ​onbepaalde​ ​duur​ ​is.

In​ ​geval​ ​van​ ​een​ ​duurtransactie​ ​is​ ​de​ ​bepaling​ ​in​ ​het​ ​vorige​ ​lid​ ​slechts​ ​van​ ​toepassing​ ​op​ ​de​ ​eerste​ ​levering. Iedere​ ​overeenkomst​ ​wordt​ ​aangegaan​ ​onder​ ​de​ ​opschortende​ ​voorwaarden​ ​van​ ​voldoende​ ​beschikbaarheid van​ ​de​ ​betreffende​ ​producten.

Artikel​ ​6​ ​-​ ​Herroepingsrecht
Bij​ ​levering​ ​van​ ​producten:
Bij​ ​de​ ​aankoop​ ​van​ ​producten​ ​heeft​ ​de​ ​consument​ ​de​ ​mogelijkheid​ ​de​ ​overeenkomst​ ​zonder​ ​opgave​ ​van redenen​ ​te​ ​ontbinden​ ​gedurende​ ​14​ ​dagen.​ ​Deze​ ​bedenktermijn​ ​gaat​ ​in​ ​op​ ​de​ ​dag​ ​na​ ​ontvangst​ ​van​ ​het product​ ​door​ ​de​ ​consument​ ​of​ ​een​ ​vooraf​ ​door​ ​de​ ​consument​ ​aangewezen​ ​en​ ​aan​ ​de​ ​ondernemer​ ​bekend gemaakte​ ​vertegenwoordiger.
Tijdens​ ​de​ ​bedenktijd​ ​zal​ ​de​ ​consument​ ​zorgvuldig​ ​omgaan​ ​met​ ​het​ ​product​ ​en​ ​de​ ​verpakking.​ ​Hij​ ​zal​ ​het product​ ​slechts​ ​in​ ​die​ ​mate​ ​uitpakken​ ​of​ ​gebruiken​ ​voor​ ​zover​ ​dat​ ​nodig​ ​is​ ​om​ ​te​ ​kunnen​ ​beoordelen​ ​of​ ​hij​ ​het product​ ​wenst​ ​te​ ​behouden.​ ​Indien​ ​hij​ ​van​ ​zijn​ ​herroepingsrecht​ ​gebruik​ ​maakt,​ ​zal​ ​hij​ ​het​ ​product​ ​met​ ​alle geleverde​ ​toebehoren​ ​en​ ​-​ ​indien​ ​redelijkerwijze​ ​mogelijk​ ​-​ ​in​ ​de​ ​originele​ ​staat​ ​en​ ​verpakking​ ​aan​ ​de ondernemer​ ​retourneren,​ ​conform​ ​de​ ​door​ ​de​ ​ondernemer​ ​verstrekte​ ​redelijke​ ​en​ ​duidelijke​ ​instructies. Wanneer​ ​de​ ​consument​ ​gebruik​ ​wenst​ ​te​ ​maken​ ​van​ ​zijn​ ​herroepingsrecht​ ​is​ ​hij​ ​verplicht​ ​dit​ ​binnen​ ​14​ ​dagen, na​ ​ontvangst​ ​van​ ​het​ ​product,​ ​​ ​kenbaar​ ​te​ ​maken​ ​aan​ ​de​ ​ondernemer.​ ​Het​ ​kenbaar​ ​maken​ ​dient​ ​de​ ​consument te​ ​doen​ ​middels​ ​het​ ​modelformulier.​ ​Nadat​ ​de​ ​consument​ ​kenbaar​ ​heeft​ ​gemaakt​ ​gebruik​ ​te​ ​willen​ ​maken​ ​van

zijn​ ​herroepingsrecht​ ​dient​ ​de​ ​klant​ ​het​ ​product​ ​binnen​ ​14​ ​dagen​ ​retour​ ​te​ ​sturen.​ ​De​ ​consument​ ​dient​ ​te bewijzen​ ​dat​ ​de​ ​geleverde​ ​zaken​ ​tijdig​ ​zijn​ ​teruggestuurd,​ ​bijvoorbeeld​ ​door​ ​middel​ ​van​ ​een​ ​bewijs​ ​van verzending.
Indien​ ​de​ ​klant​ ​na​ ​afloop​ ​van​ ​de​ ​in​ ​lid​ ​2​ ​en​ ​3​ ​genoemde​ ​termijnen​ ​niet​ ​kenbaar​ ​heeft​ ​gemaakt​ ​gebruik​ ​te​ ​willen maken​ ​van​ ​zijn​ ​herroepingsrecht​ ​resp.​ ​het​ ​product​ ​niet​ ​aan​ ​de​ ​ondernemer​ ​heeft​ ​teruggezonden,​ ​is​ ​de​ ​koop een​ ​feit.

Bij​ ​levering​ ​van​ ​diensten:
Bij​ ​levering​ ​van​ ​diensten​ ​heeft​ ​de​ ​consument​ ​de​ ​mogelijkheid​ ​de​ ​overeenkomst​ ​zonder​ ​opgave​ ​van​ ​redenen​ ​te ontbinden​ ​gedurende​ ​ten​ ​minste​ ​14​ ​dagen,​ ​ingaande​ ​op​ ​de​ ​dag​ ​van​ ​het​ ​aangaan​ ​van​ ​de​ ​overeenkomst.
Om​ ​gebruik​ ​te​ ​maken​ ​van​ ​zijn​ ​herroepingsrecht,​ ​zal​ ​de​ ​consument​ ​zich​ ​richten​ ​naar​ ​de​ ​door​ ​de​ ​ondernemer​ ​bij het​ ​aanbod​ ​en/of​ ​uiterlijk​ ​bij​ ​de​ ​levering​ ​ter​ ​zake​ ​verstrekte​ ​redelijke​ ​en​ ​duidelijke​ ​instructies.

Artikel​ ​7​ ​-​ ​Kosten​ ​in​ ​geval​ ​van​ ​herroeping
Indien​ ​de​ ​consument​ ​gebruik​ ​maakt​ ​van​ ​zijn​ ​herroepingsrecht,​ ​komen​ ​ten​ ​hoogste​ ​de​ ​kosten​ ​van​ ​terugzending voor​ ​zijn​ ​rekening.
Indien​ ​de​ ​consument​ ​een​ ​bedrag​ ​betaald​ ​heeft,​ ​zal​ ​de​ ​ondernemer​ ​dit​ ​bedrag​ ​zo​ ​spoedig​ ​mogelijk,​ ​doch uiterlijk​ ​binnen​ ​14​ ​dagen​ ​na​ ​herroeping,​ ​terugbetalen.​ ​Hierbij​ ​is​ ​wel​ ​de​ ​voorwaarde​ ​dat​ ​het​ ​product​ ​reeds terug​ ​ontvangen​ ​is​ ​door​ ​de​ ​webwinkelier​ ​of​ ​sluitend​ ​bewijs​ ​van​ ​complete​ ​terugzending​ ​overlegd​ ​kan​ ​worden.

Artikel​ ​8​ ​-​ ​Uitsluiting​ ​herroepingsrecht
De​ ​ondernemer​ ​kan​ ​het​ ​herroepingsrecht​ ​van​ ​de​ ​consument​ ​uitsluiten​ ​voor​ ​producten​ ​zoals​ ​omschreven​ ​​ ​in​ ​lid 2​ ​en​ ​3.​ ​De​ ​uitsluiting​ ​van​ ​het​ ​herroepingsrecht​ ​geldt​ ​slechts​ ​indien​ ​de​ ​ondernemer​ ​dit​ ​duidelijk​ ​in​ ​het​ ​aanbod, althans​ ​tijdig​ ​voor​ ​het​ ​sluiten​ ​van​ ​de​ ​overeenkomst,​ ​heeft​ ​vermeld.
Uitsluiting​ ​van​ ​het​ ​herroepingsrecht​ ​is​ ​slechts​ ​mogelijk​ ​voor​ ​producten:

a.​ ​die​ ​door​ ​de​ ​ondernemer​ ​tot​ ​stand​ ​zijn​ ​gebracht​ ​overeenkomstig​ ​specificaties​ ​van​ ​de​ ​consument; b.​ ​die​ ​duidelijk​ ​persoonlijk​ ​van​ ​aard​ ​zijn;
c.​ ​die​ ​door​ ​hun​ ​aard​ ​niet​ ​kunnen​ ​worden​ ​teruggezonden;
d.​ ​die​ ​snel​ ​kunnen​ ​bederven​ ​of​ ​verouderen;

e.​ ​waarvan​ ​de​ ​prijs​ ​gebonden​ ​is​ ​aan​ ​schommelingen​ ​op​ ​de​ ​financiële​ ​markt​ ​waarop​ ​de​ ​ondernemer​ ​geen invloed​ ​heeft;
f.​ ​voor​ ​losse​ ​kranten​ ​en​ ​tijdschriften;
g.​ ​voor​ ​audio-​ ​en​ ​video-opnamen​ ​en​ ​computersoftware​ ​waarvan​ ​de​ ​consument​ ​de​ ​verzegeling​ ​heeft verbroken.

h.​ ​voor​ ​hygiënische​ ​producten​ ​waarvan​ ​de​ ​consument​ ​de​ ​verzegeling​ ​heeft​ ​verbroken. Uitsluiting​ ​van​ ​het​ ​herroepingsrecht​ ​is​ ​slechts​ ​mogelijk​ ​voor​ ​diensten:

a.​ ​betreffende​ ​logies,​ ​vervoer,​ ​restaurantbedrijf​ ​of​ ​vrijetijdsbesteding​ ​te​ ​verrichten​ ​op​ ​een​ ​bepaalde​ ​datum of​ ​tijdens​ ​een​ ​bepaalde​ ​periode;
b.​ ​waarvan​ ​de​ ​levering​ ​met​ ​uitdrukkelijke​ ​instemming​ ​van​ ​de​ ​consument​ ​is​ ​begonnen​ ​voordat​ ​de bedenktijd​ ​is​ ​verstreken;

c.​ ​betreffende​ ​weddenschappen​ ​en​ ​loterijen.

Artikel​ ​9​ ​-​ ​De​ ​prijs
Gedurende​ ​de​ ​in​ ​het​ ​aanbod​ ​vermelde​ ​geldigheidsduur​ ​worden​ ​de​ ​prijzen​ ​van​ ​de​ ​aangeboden​ ​producten​ ​en/of diensten​ ​niet​ ​verhoogd,​ ​behoudens​ ​prijswijzigingen​ ​als​ ​gevolg​ ​van​ ​veranderingen​ ​in​ ​btw-tarieven.
In​ ​afwijking​ ​van​ ​het​ ​vorige​ ​lid​ ​kan​ ​de​ ​ondernemer​ ​producten​ ​of​ ​diensten​ ​waarvan​ ​de​ ​prijzen​ ​gebonden​ ​zijn​ ​aan schommelingen​ ​op​ ​de​ ​financiële​ ​markt​ ​en​ ​waar​ ​de​ ​ondernemer​ ​geen​ ​invloed​ ​op​ ​heeft,​ ​met​ ​variabele​ ​prijzen aanbieden.​ ​Deze​ ​gebondenheid​ ​aan​ ​schommelingen​ ​en​ ​het​ ​feit​ ​dat​ ​eventueel​ ​vermelde​ ​prijzen​ ​richtprijzen​ ​zijn, worden​ ​bij​ ​het​ ​aanbod​ ​vermeld.
Prijsverhogingen​ ​binnen​ ​3​ ​maanden​ ​na​ ​de​ ​totstandkoming​ ​van​ ​de​ ​overeenkomst​ ​zijn​ ​alleen​ ​toegestaan​ ​indien zij​ ​het​ ​gevolg​ ​zijn​ ​van​ ​wettelijke​ ​regelingen​ ​of​ ​bepalingen.
Prijsverhogingen​ ​vanaf​ ​3​ ​maanden​ ​na​ ​de​ ​totstandkoming​ ​van​ ​de​ ​overeenkomst​ ​zijn​ ​alleen​ ​toegestaan​ ​indien​ ​de ondernemer​ ​dit​ ​bedongen​ ​heeft​ ​en:

a.​ ​deze​ ​het​ ​gevolg​ ​zijn​ ​van​ ​wettelijke​ ​regelingen​ ​of​ ​bepalingen;​ ​of
b.​ ​de​ ​consument​ ​de​ ​bevoegdheid​ ​heeft​ ​de​ ​overeenkomst​ ​op​ ​te​ ​zeggen​ ​met​ ​ingang​ ​van​ ​de​ ​dag​ ​waarop​ ​de prijsverhoging​ ​ingaat.

De​ ​in​ ​het​ ​aanbod​ ​van​ ​producten​ ​of​ ​diensten​ ​genoemde​ ​prijzen​ ​zijn​ ​inclusief​ ​btw.
Alle​ ​prijzen​ ​zijn​ ​onder​ ​voorbehoud​ ​van​ ​druk​ ​–​ ​en​ ​zetfouten.​ ​Voor​ ​de​ ​gevolgen​ ​van​ ​druk​ ​–​ ​en​ ​zetfouten​ ​wordt geen​ ​aansprakelijkheid​ ​aanvaard.​ ​Bij​ ​druk​ ​–​ ​en​ ​zetfouten​ ​is​ ​de​ ​ondernemer​ ​niet​ ​verplicht​ ​het​ ​product​ ​volgens de​ ​foutieve​ ​prijs​ ​te​ ​leveren.

Artikel​ ​10​ ​-​ ​Conformiteit​ ​en​ ​Garantie
De​ ​ondernemer​ ​staat​ ​er​ ​voor​ ​in​ ​dat​ ​de​ ​producten​ ​en/of​ ​diensten​ ​voldoen​ ​aan​ ​de​ ​overeenkomst,​ ​de​ ​in​ ​het aanbod​ ​vermelde​ ​specificaties,​ ​aan​ ​de​ ​redelijke​ ​eisen​ ​van​ ​deugdelijkheid​ ​en/of​ ​bruikbaarheid​ ​en​ ​de​ ​op​ ​de datum​ ​van​ ​de​ ​totstandkoming​ ​van​ ​de​ ​overeenkomst​ ​bestaande​ ​wettelijke​ ​bepalingen​ ​en/of overheidsvoorschriften.​ ​Indien​ ​overeengekomen​ ​staat​ ​de​ ​ondernemer​ ​er​ ​tevens​ ​voor​ ​in​ ​dat​ ​het​ ​product geschikt​ ​is​ ​voor​ ​ander​ ​dan​ ​normaal​ ​gebruik.
Een​ ​door​ ​de​ ​ondernemer,​ ​fabrikant​ ​of​ ​importeur​ ​verstrekte​ ​garantie​ ​doet​ ​niets​ ​af​ ​aan​ ​de​ ​wettelijke​ ​rechten​ ​en vorderingen​ ​die​ ​de​ ​consument​ ​op​ ​grond​ ​van​ ​de​ ​overeenkomst​ ​tegenover​ ​de​ ​ondernemer​ ​kan​ ​doen​ ​gelden. Eventuele​ ​gebreken​ ​of​ ​verkeerd​ ​geleverde​ ​producten​ ​dienen​ ​binnen​ ​4​ ​weken​ ​na​ ​levering​ ​aan​ ​de​ ​ondernemer schriftelijk​ ​te​ ​worden​ ​gemeld.​ ​Terugzending​ ​van​ ​de​ ​producten​ ​dient​ ​te​ ​geschieden​ ​in​ ​de​ ​originele​ ​verpakking en​ ​in​ ​nieuwstaat​ ​verkerend.
De​ ​garantietermijn​ ​van​ ​de​ ​ondernemer​ ​komt​ ​overeen​ ​met​ ​de​ ​fabrieksgarantietermijn.​ ​De​ ​ondernemer​ ​is echter​ ​te​ ​nimmer​ ​verantwoordelijk​ ​voor​ ​de​ ​uiteindelijke​ ​geschiktheid​ ​van​ ​de​ ​producten​ ​voor​ ​elke​ ​individuele toepassing​ ​door​ ​de​ ​consument,​ ​noch​ ​voor​ ​eventuele​ ​adviezen​ ​ten​ ​aanzien​ ​van​ ​het​ ​gebruik​ ​of​ ​de​ ​toepassing​ ​van de​ ​producten.
De​ ​garantie​ ​geldt​ ​niet​ ​indien:
De​ ​consument​ ​de​ ​geleverde​ ​producten​ ​zelf​ ​heeft​ ​gerepareerd​ ​en/of​ ​bewerkt​ ​of​ ​door​ ​derden​ ​heeft​ ​laten repareren​ ​en/of​ ​bewerken;
De​ ​geleverde​ ​producten​ ​aan​ ​abnormale​ ​omstandigheden​ ​zijn​ ​blootgesteld​ ​of​ ​anderszins​ ​onzorgvuldig​ ​worden behandeld​ ​of​ ​in​ ​strijd​ ​zijn​ ​met​ ​de​ ​aanwijzingen​ ​van​ ​de​ ​ondernemer​ ​en/of​ ​op​ ​de​ ​verpakking​ ​behandeld​ ​zijn;
De​ ​ondeugdelijkheid​ ​geheel​ ​of​ ​gedeeltelijk​ ​het​ ​gevolg​ ​is​ ​van​ ​voorschriften​ ​die​ ​de​ ​overheid​ ​heeft​ ​gesteld​ ​of​ ​zal stellen​ ​ten​ ​aanzien​ ​van​ ​de​ ​aard​ ​of​ ​de​ ​kwaliteit​ ​van​ ​de​ ​toegepaste​ ​materialen.

Artikel​ ​11​ ​-​ ​Levering​ ​en​ ​uitvoering
De​ ​ondernemer​ ​zal​ ​de​ ​grootst​ ​mogelijke​ ​zorgvuldigheid​ ​in​ ​acht​ ​nemen​ ​bij​ ​het​ ​in​ ​ontvangst​ ​nemen​ ​en​ ​bij​ ​de uitvoering​ ​van​ ​bestellingen​ ​van​ ​producten​ ​en​ ​bij​ ​de​ ​beoordeling​ ​van​ ​aanvragen​ ​tot​ ​verlening​ ​van​ ​diensten.
Als​ ​plaats​ ​van​ ​levering​ ​geldt​ ​het​ ​adres​ ​dat​ ​de​ ​consument​ ​aan​ ​het​ ​bedrijf​ ​kenbaar​ ​heeft​ ​gemaakt.
Met​ ​inachtneming​ ​van​ ​hetgeen​ ​hierover​ ​in​ ​lid​ ​4​ ​van​ ​dit​ ​artikel​ ​is​ ​vermeld,​ ​zal​ ​het​ ​bedrijf​ ​geaccepteerde bestellingen​ ​met​ ​bekwame​ ​spoed​ ​doch​ ​uiterlijk​ ​binnen​ ​30​ ​dagen​ ​uitvoeren,​ ​tenzij​ ​consument​ ​akkoord​ ​is gegaan​ ​met​ ​een​ ​langere​ ​leveringstermijn.​ ​Indien​ ​de​ ​bezorging​ ​vertraging​ ​ondervindt,​ ​of​ ​indien​ ​een​ ​bestelling niet​ ​dan​ ​wel​ ​slechts​ ​gedeeltelijk​ ​kan​ ​worden​ ​uitgevoerd,​ ​ontvangt​ ​de​ ​consument​ ​hiervan​ ​uiterlijk​ ​30​ ​dagen nadat​ ​hij​ ​de​ ​bestelling​ ​geplaatst​ ​heeft​ ​bericht.​ ​De​ ​consument​ ​heeft​ ​in​ ​dat​ ​geval​ ​het​ ​recht​ ​om​ ​de​ ​overeenkomst zonder​ ​kosten​ ​te​ ​ontbinden.​ ​De​ ​consument​ ​heeft​ ​geen​ ​recht​ ​op​ ​een​ ​schadevergoeding.
Alle​ ​levertermijnen​ ​zijn​ ​indicatief.​ ​Aan​ ​eventuele​ ​genoemde​ ​termijnen​ ​kan​ ​de​ ​consument​ ​geen​ ​rechten ontlenen.​ ​Overschrijding​ ​van​ ​een​ ​termijn​ ​geeft​ ​de​ ​consument​ ​geen​ ​recht​ ​op​ ​schadevergoeding.
In​ ​geval​ ​van​ ​ontbinding​ ​conform​ ​het​ ​lid​ ​3​ ​van​ ​dit​ ​artikel​ ​zal​ ​de​ ​ondernemer​ ​het​ ​bedrag​ ​dat​ ​de​ ​consument betaald​ ​heeft​ ​zo​ ​spoedig​ ​mogelijk,​ ​doch​ ​uiterlijk​ ​binnen​ ​14​ ​dagen​ ​na​ ​ontbinding,​ ​terugbetalen.
Indien​ ​levering​ ​van​ ​een​ ​besteld​ ​product​ ​onmogelijk​ ​blijkt​ ​te​ ​zijn,​ ​zal​ ​de​ ​ondernemer​ ​zich​ ​inspannen​ ​om​ ​een vervangend​ ​artikel​ ​beschikbaar​ ​te​ ​stellen.​ ​Uiterlijk​ ​bij​ ​de​ ​bezorging​ ​zal​ ​op​ ​duidelijke​ ​en​ ​begrijpelijke​ ​wijze worden​ ​gemeld​ ​dat​ ​een​ ​vervangend​ ​artikel​ ​wordt​ ​geleverd.​ ​Bij​ ​vervangende​ ​artikelen​ ​kan​ ​het​ ​herroepingsrecht niet​ ​worden​ ​uitgesloten.​ ​De​ ​kosten​ ​van​ ​een​ ​eventuele​ ​retourzending​ ​zijn​ ​voor​ ​rekening​ ​van​ ​de​ ​ondernemer. Het​ ​risico​ ​van​ ​beschadiging​ ​en/of​ ​vermissing​ ​van​ ​producten​ ​berust​ ​bij​ ​de​ ​ondernemer​ ​tot​ ​het​ ​moment​ ​van bezorging​ ​aan​ ​de​ ​consument​ ​of​ ​een​ ​vooraf​ ​aangewezen​ ​en​ ​aan​ ​de​ ​ondernemer​ ​bekend​ ​gemaakte vertegenwoordiger,​ ​tenzij​ ​uitdrukkelijk​ ​anders​ ​is​ ​overeengekomen.

Artikel​ ​12​ ​-​ ​Duurtransacties:​ ​duur,​ ​opzegging​ ​en​ ​verlenging
Opzegging
De​ ​consument​ ​kan​ ​een​ ​overeenkomst​ ​die​ ​voor​ ​onbepaalde​ ​tijd​ ​is​ ​aangegaan​ ​en​ ​die​ ​strekt​ ​tot​ ​het​ ​geregeld afleveren​ ​van​ ​producten​ ​(elektriciteit​ ​daaronder​ ​begrepen)​ ​​ ​of​ ​diensten,​ ​te​ ​allen​ ​tijde​ ​opzeggen​ ​met inachtneming​ ​van​ ​daartoe​ ​overeengekomen​ ​opzeggingsregels​ ​en​ ​een​ ​opzegtermijn​ ​van​ ​ten​ ​hoogste​ ​één maand.
De​ ​consument​ ​kan​ ​een​ ​overeenkomst​ ​die​ ​voor​ ​bepaalde​ ​tijd​ ​is​ ​aangegaan​ ​en​ ​die​ ​strekt​ ​tot​ ​het​ ​geregeld afleveren​ ​van​ ​producten​ ​(elektriciteit​ ​daaronder​ ​begrepen)​ ​​ ​of​ ​diensten,​ ​te​ ​allen​ ​tijde​ ​tegen​ ​het​ ​einde​ ​van​ ​de bepaalde​ ​duur​ ​opzeggen​ ​met​ ​inachtneming​ ​van​ ​daartoe​ ​overeengekomen​ ​opzeggingsregels​ ​en​ ​een opzegtermijn​ ​van​ ​ten​ ​hoogste​ ​één​ ​maand.
De​ ​consument​ ​kan​ ​de​ ​in​ ​de​ ​vorige​ ​leden​ ​genoemde​ ​overeenkomsten:
te​ ​allen​ ​tijde​ ​opzeggen​ ​en​ ​niet​ ​beperkt​ ​worden​ ​tot​ ​opzegging​ ​op​ ​een​ ​bepaald​ ​tijdstip​ ​of​ ​in​ ​een​ ​bepaalde periode;
tenminste​ ​opzeggen​ ​op​ ​dezelfde​ ​wijze​ ​als​ ​zij​ ​door​ ​hem​ ​zijn​ ​aangegaan;
altijd​ ​opzeggen​ ​met​ ​dezelfde​ ​opzegtermijn​ ​als​ ​de​ ​ondernemer​ ​voor​ ​zichzelf​ ​heeft​ ​bedongen.
Verlenging
Een​ ​overeenkomst​ ​die​ ​voor​ ​bepaalde​ ​​ ​tijd​ ​is​ ​aangegaan​ ​en​ ​die​ ​strekt​ ​tot​ ​het​ ​geregeld​ ​afleveren​ ​van​ ​producten (elektriciteit​ ​daaronder​ ​begrepen)​ ​of​ ​diensten,​ ​mag​ ​niet​ ​stilzwijgend​ ​worden​ ​verlengd​ ​of​ ​vernieuwd​ ​voor​ ​een bepaalde​ ​duur.
In​ ​afwijking​ ​van​ ​het​ ​vorige​ ​lid​ ​mag​ ​een​ ​overeenkomst​ ​die​ ​voor​ ​bepaalde​ ​​ ​tijd​ ​​ ​is​ ​aangegaan​ ​en​ ​die​ ​strekt​ ​tot​ ​het geregeld​ ​afleveren​ ​van​ ​dag-​ ​nieuws-​ ​en​ ​weekbladen​ ​en​ ​tijdschriften​ ​stilzwijgend​ ​worden​ ​verlengd​ ​voor​ ​een

bepaalde​ ​duur​ ​van​ ​maximaal​ ​drie​ ​maanden,​ ​als​ ​de​ ​consument​ ​deze​ ​verlengde​ ​overeenkomst​ ​tegen​ ​het​ ​einde van​ ​de​ ​verlenging​ ​kan​ ​opzeggen​ ​met​ ​een​ ​opzegtermijn​ ​van​ ​ten​ ​hoogste​ ​één​ ​maand.
Een​ ​overeenkomst​ ​die​ ​voor​ ​bepaalde​ ​tijd​ ​is​ ​aangegaan​ ​en​ ​die​ ​strekt​ ​tot​ ​het​ ​geregeld​ ​afleveren​ ​van​ ​producten of​ ​diensten,​ ​mag​ ​alleen​ ​stilzwijgend​ ​voor​ ​onbepaalde​ ​duur​ ​worden​ ​verlengd​ ​als​ ​de​ ​consument​ ​te​ ​allen​ ​tijde mag​ ​opzeggen​ ​met​ ​een​ ​opzegtermijn​ ​van​ ​ten​ ​hoogste​ ​één​ ​maand​ ​en​ ​een​ ​opzegtermijn​ ​van​ ​ten​ ​hoogste​ ​drie maanden​ ​in​ ​geval​ ​de​ ​overeenkomst​ ​strekt​ ​tot​ ​het​ ​geregeld,​ ​maar​ ​minder​ ​dan​ ​eenmaal​ ​per​ ​maand,​ ​afleveren van​ ​dag-,​ ​nieuws-​ ​en​ ​weekbladen​ ​en​ ​tijdschriften.

Een​ ​overeenkomst​ ​met​ ​beperkte​ ​duur​ ​tot​ ​het​ ​geregeld​ ​ter​ ​kennismaking​ ​afleveren​ ​van​ ​dag-,​ ​nieuws-​ ​en weekbladen​ ​en​ ​tijdschriften​ ​(proef-​ ​of​ ​kennismakingsabonnement)​ ​​ ​wordt​ ​niet​ ​stilzwijgend​ ​voortgezet​ ​en eindigt​ ​automatisch​ ​na​ ​afloop​ ​van​ ​de​ ​proef-​ ​of​ ​kennismakingsperiode.
Duur

Als​ ​een​ ​overeenkomst​ ​een​ ​duur​ ​van​ ​meer​ ​dan​ ​een​ ​jaar​ ​heeft,​ ​mag​ ​de​ ​consument​ ​na​ ​een​ ​jaar​ ​de​ ​overeenkomst te​ ​allen​ ​tijde​ ​met​ ​een​ ​opzegtermijn​ ​van​ ​ten​ ​hoogste​ ​een​ ​maand​ ​opzeggen,​ ​tenzij​ ​de​ ​redelijkheid​ ​en​ ​billijkheid zich​ ​tegen​ ​opzegging​ ​vóór​ ​het​ ​einde​ ​van​ ​de​ ​overeengekomen​ ​duur​ ​verzetten.

Artikel​ ​13​ ​-​ ​Betaling
Voor​ ​zover​ ​niet​ ​anders​ ​is​ ​overeengekomen,​ ​dienen​ ​de​ ​door​ ​de​ ​consument​ ​verschuldigde​ ​bedragen​ ​te​ ​worden voldaan​ ​binnen​ ​7​ ​werkdagen​ ​na​ ​het​ ​ingaan​ ​van​ ​de​ ​bedenktermijn​ ​als​ ​bedoeld​ ​in​ ​artikel​ ​6​ ​lid​ ​1.​ ​In​ ​geval​ ​van​ ​een overeenkomst​ ​tot​ ​het​ ​verlenen​ ​van​ ​een​ ​dienst,​ ​vangt​ ​deze​ ​termijn​ ​aan​ ​nadat​ ​de​ ​consument​ ​de​ ​bevestiging​ ​van de​ ​overeenkomst​ ​heeft​ ​ontvangen.
De​ ​consument​ ​heeft​ ​de​ ​plicht​ ​om​ ​onjuistheden​ ​in​ ​verstrekte​ ​of​ ​vermelde​ ​betaalgegevens​ ​onverwijld​ ​aan​ ​de ondernemer​ ​te​ ​melden.
In​ ​geval​ ​van​ ​wanbetaling​ ​van​ ​de​ ​consument​ ​heeft​ ​de​ ​ondernemer​ ​behoudens​ ​wettelijke​ ​beperkingen,​ ​het​ ​recht om​ ​de​ ​vooraf​ ​aan​ ​de​ ​consument​ ​kenbaar​ ​gemaakte​ ​redelijke​ ​kosten​ ​in​ ​rekening​ ​te​ ​brengen.

Artikel​ ​14​ ​-​ ​Klachtenregeling
De​ ​ondernemer​ ​beschikt​ ​over​ ​een​ ​voldoende​ ​bekend​ ​gemaakte​ ​klachtenprocedure​ ​en​ ​behandelt​ ​de​ ​klacht overeenkomstig​ ​deze​ ​klachtenprocedure.
Klachten​ ​over​ ​de​ ​uitvoering​ ​van​ ​de​ ​overeenkomst​ ​moeten​ ​binnen​ ​7​ ​dagen​ ​volledig​ ​en​ ​duidelijk​ ​omschreven worden​ ​ingediend​ ​bij​ ​de​ ​ondernemer,​ ​nadat​ ​de​ ​consument​ ​de​ ​gebreken​ ​heeft​ ​geconstateerd.
Bij​ ​de​ ​ondernemer​ ​ingediende​ ​klachten​ ​worden​ ​binnen​ ​een​ ​termijn​ ​van​ ​14​ ​dagen​ ​gerekend​ ​vanaf​ ​de​ ​datum van​ ​ontvangst​ ​beantwoord.​ ​Als​ ​een​ ​klacht​ ​een​ ​voorzienbaar​ ​langere​ ​verwerkingstijd​ ​vraagt,​ ​wordt​ ​door​ ​de ondernemer​ ​binnen​ ​de​ ​termijn​ ​van​ ​14​ ​dagen​ ​geantwoord​ ​met​ ​een​ ​bericht​ ​van​ ​ontvangst​ ​en​ ​een​ ​indicatie wanneer​ ​de​ ​consument​ ​een​ ​meer​ ​uitvoerig​ ​antwoord​ ​kan​ ​verwachten.
Indien​ ​de​ ​klacht​ ​niet​ ​in​ ​onderling​ ​overleg​ ​kan​ ​worden​ ​opgelost​ ​ontstaat​ ​een​ ​geschil​ ​dat​ ​vatbaar​ ​is​ ​voor​ ​de geschillenregeling.
Bij​ ​klachten​ ​dient​ ​een​ ​consument​ ​zich​ ​allereerst​ ​te​ ​wenden​ ​tot​ ​de​ ​ondernemer.

Artikel​ ​15​ ​-​ ​Geschillen
Op​ ​overeenkomsten​ ​tussen​ ​de​ ​ondernemer​ ​en​ ​de​ ​consument​ ​waarop​ ​deze​ ​algemene​ ​voorwaarden​ ​betrekking hebben,​ ​is​ ​uitsluitend​ ​Nederlands​ ​recht​ ​van​ ​toepassing.​ ​Ook​ ​indien​ ​de​ ​consument​ ​woonachtig​ ​is​ ​in​ ​het buitenland.
Het​ ​Weens​ ​Koopverdrag​ ​is​ ​niet​ ​van​ ​toepassing.

Artikel​ ​16​ ​-​ ​Aanvullende​ ​of​ ​afwijkende​ ​bepalingen

Aanvullende​ ​dan​ ​wel​ ​van​ ​deze​ ​algemene​ ​voorwaarden​ ​afwijkende​ ​bepalingen​ ​mogen​ ​niet​ ​ten​ ​nadele​ ​van​ ​de consument​ ​zijn​ ​en​ ​dienen​ ​schriftelijk​ ​te​ ​worden​ ​vastgelegd​ ​dan​ ​wel​ ​op​ ​zodanige​ ​wijze​ ​dat​ ​deze​ ​door​ ​de consument​ ​op​ ​een​ ​toegankelijke​ ​manier​ ​kunnen​ ​worden​ ​opgeslagen​ ​op​ ​een​ ​duurzame​ ​gegevensdrager.